Për të pa-iniciuarit, përshtypja mund të jetë se krishterimi beson në tre Zota, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Por nuk është kjo çështja. Të krishterët besojnë se ka vetëm një Zot. Doktrina që shpjegon konceptin se si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë janë një Perëndi quhet doktrina e Trinitisë.

Kjo doktrinë shpjegon se Zoti ka ekzistuar gjithmonë si tre persona në një qenie, secili i ndryshëm nga tjetri, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë dhe megjithatë një qenie e vetme. Secili prej personave është plotësisht Zot, duke pasur të gjitha atributet dhe thelbin e plotë të Zotit.

Koncepti i tre personave në një Zot nuk ishte diçka që u shpreh qartë në Dhiatën e Vjetër, megjithëse ka vargje të Dhiatës së Vjetër që nxjerrin përfundimin se ka më shumë se një person te Zoti. (Shih Zanafillën 1:26; Isaia 6:8.) Kuptimi i tre personave në një Perëndi u bë më i qartë në Dhiatën e Re për shkak të jetës, vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit dhe derdhjes së Frymës së Shenjtë mbi besimtarët. Ndjekësit e Jezusit arritën të kuptojnë se Jezusi është Perëndi, por Ai është i ndryshëm nga Ati dhe se Fryma e Shenjtë është gjithashtu Perëndi, por është i ndryshëm nga Ati dhe Biri.

Tek 2 e Korintasve, Pali rendit tre personat e Trinitisë në një mënyrë që tregon se ata janë të dallueshëm nga njëri-tjetri: “Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qoftë me ju të gjithë” (2 e Korintasve 13:14).

Jezusi, pak para se të ngjitej në qiell, i urdhëron dishepujt të pagëzojnë në emër të secilit person të Trinitisë, duke treguar kështu se Ai i shihte të gjithë si të barabartë, të gjithë si Perëndi. “Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë” (Mateu 28:19).

Në të vërtetë, koncepti që Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë të jenë një Perëndi është i pamundur për ne si njerëz që ta kuptojmë plotësisht. Kjo mund të jetë shqetësuese, por është gjithashtu në përputhje me besimin tonë se një Perëndi krijues i gjithëfuqishëm dhe i gjithëdijshëm ekziston. Ndërsa Ai na zbulon Veten e Tij, është e arsyeshme që të kuptuarit e disa aspekteve të Tij mund të jetë përtej përvojës dhe kuptimit tonë njerëzor. Pra, nëse mendon se nuk mund ta kuptosh plotësisht këtë, mos u shqetëso për këtë. Gjërat e rëndësishme janë të dish se ka një Perëndi, se ka tre Persona në Perëndi, se Perëndia të do dhe Jezusi vdiq për shpëtimin tënd dhe se Fryma e Shenjtë është me ty si një ndihmës dhe këshilltar.