Ruani Besimin

Pyetja:

Familja ime dhe shumica e njerëzve që kaloj kohë çdo ditë nuk janë të interesuar për çështjet shpirtërore. Si mund ta “mbaj besimin” në atë që duket se është një botë gjithnjë e më skeptike?

Përgjigjja:

Besimi është në thelb të jetës sonë shpirtërore, prandaj ia vlen të luftosh. Ja disa këshilla që mund ta ndihmojnë besimin tuaj jo vetëm që të mbijetojë, por të lulëzojë:

Ushqehuni me Fjalën e Zotit. Besimi ndërtohet nga studimi besnik i Fjalës së Zotit. Ndërsa e lexoni dhe e përvetësoni atë çdo ditë, ndërsa mendoni për të vërtetat e saj dhe si aplikohen ato për ju, besimi juaj do të rritet. “Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga Fjala e Perëndisë.”1 Jezusi premtoi, “Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë.” 2

Lutuni dhe meditoni. Zoti dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me ju përmes Birit të Tij, Jezusit. “Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.”3 Komunikimi shpirtëror me Jezusin, duke e ndarë zemrën tuaj me Të dhe duke marrë dashurinë, inkurajimin dhe përgjigjet e Tij, do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të thellojë marrëdhënien tuaj dhe besimin tuaj tek Ai.

Jetoni besimin tuaj. “Besimi pa vepra është i kotë,”4 por anasjelltas, duke vënë besimin në veprim e sjell atë në jetë. Ndërsa zbatoni Fjalën e Zotit në jetën e përditshme, parimet dhe premtimet e tij do të dëshmojnë të vërtetat herë pas here, dhe besimi juaj në të dhe në Autorin e tyre do të rritet.

Kërkoni të mirën. Besimi ynë mund të testohet fort kur hasim rrethana të pafavorshme, por Bibla premton, “Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.”5 Kërkoni dhe përqendrohuni në atë të mirë dhe besimi juaj do të jetë mjaft i dobishëm për t’u përballur me sfidat tuaja.

Mësoni nga përvoja e të tjerëve. Leximi i tregimeve për atë që Zoti ka bërë për të tjerët, do të rrisë besimin tuaj. Atë që Zoti ka bërë për ta, Ai mund të bëjë për ju!

Falënderoni Zotin për mirësinë e Tij. Falënderimi i Zotit për mirësinë e Tij na shtyn në praninë e Tij. “Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.”6 Sa më shumë ta falënderoni Zotin për mirësinë e Tij, aq më shumë do jeni mirënjohës dhe aq më shumë Ai do t’ju bekojë. Kjo është një spirale e drejtuar për lart që ju ndihmon të afroheni me Zotin, në mënyrë që ai të jetë më pranë jush. 7

  1. Romakëve 10:17
  2. Gjoni 8:31–32
  3. 1 Timoteut 2:5
  4. James 2:26
  5. Romakëve 8:28
  6. Psalmet 100:4
  7. Shih James 4:8.