Te Jezusi, ne shohim se si është Zoti.

Kolosianëve 1:15: Ai [Jezusi] është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese.

Hebrenjve 1:3: Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij.

Duke njohur Jezusin, mund të njohim dhe kuptojmë Zotin.

Gjoni 14:7–9: “Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe Atin tim; qysh tani e njihni dhe e keni parë. … Kush më ka parë mua, ka parë Atin.

Gjoni 14:23–24: Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën time; edhe Ati im do ta dojë dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. … Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia; dhe fjala që po dëgjoni nuk është imja, por e Atit që më ka dërguar.

Zoti na tregoi dashurinë e Tij duke dërguar Jezusin në tokë.

Romakëve 5:6–8: Sepse, ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë; mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.

1 Gjonit 4:9–10: Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.

Jezusi erdhi për të nxjerrë në shesh të vërtetën.

Gjoni 18:37: Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim”.

Gjoni 14:6: Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.”

Jezusi na tregoi dashurinë e Zotit duke vdekur për ne.

Gjoni 10:11 – Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet.

Gjoni 15:13: Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij.

Për të na pajtuar me Zotin, kështu që ne mund të kemi jetë të përjetshme.

Luka 19:10: Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur.

Gjoni 3:17: Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.