Si e bën jetën tuaj më të mirë leximi i Fjalës së Zotit?

Ushqim për forcë dhe rritje shpirtërore. Ashtu si trupi juaj ka nevojë për ushqim për të mbijetuar dhe për t’u forcuar, edhe shpirti juaj ka nevojë për ushqim shpirtëror nga Fjala e Zotit. Kjo analogji e vogël rritet në mënyrë të përsëritur si në Dhiatën e Vjetër dhe në Dhiatën e Re:

Kur Jezusi tha: “Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë”, 1 Ai po citonte Moisiun.

Jobi deklaroi në kohën e tij të vuajtjes: “Përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës së tij më tepër se nga racioni im i ushqimit”. 2

Në Psalmin 119, Mbreti David i tha Zotit: “Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time! Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time.” 3

Apostulli Pjetër, duke u shkruar të krishterëve të rinj, i këshilloi ata që “si foshnje të porsalindura, të dëshironin qumështin e pastër të fjalës”. 4

Marrëdhënie më e thellë me Jezusin. Kur i kërkuat Jezusit të vinte në zemrën tuaj, ju filluat një marrëdhënie personale të mrekullueshme dhe përmbushëse me Të. Ai dëshiron të jetë shoku juaj më i mirë, këshilltari, mësuesi, udhëzuesi dhe shumë më tepër! Mënyra për ta njohur më mirë Atë është përmes Fjalës së Tij. Të katër Ungjijtë, veçanërisht, zbulojnë natyrën e Tij, personalitetin e Tij, fuqinë e Tij dhe dashurinë e Tij.

Ai dëshiron që marrëdhënia e Tij me ju të jetë një marrëdhënie e dyanshme, të jepni dhe të merrni. Përmes leximit të Biblës ju do të zbuloni jo vetëm atë që Ai ka për ju, por edhe atë që Ai do të dëshironte nga ju.

Mendojini fjalët e Tij si letra personale dashurie për ju nga ai që ju njeh dhe kujdeset për ju më shumë se çdokush tjetër.

E vërteta dhe liria. Duket se kudo që shikoni sot, dikush është duke bërë marketing me “të vërtetën” në formën e ndonjë libri, programi ose produkti të ri. Kë duhet të besoni dhe sa do t’ju kushtojë?

Epo, Jezusi është e vërteta. “Nëse ju i qëndroni besnik fjalës sime,” premton Ai, “ju jeni vërtet dishepujt e Mi. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë”.5

Mund të jeni të sigurt se Bibla thotë të vërtetën. Bëhuni të njohur me porositë e tij dhe do të keni një standard me të cilin mund të matni të gjitha gjërat.

Duke u rritur në besim. Besimi vjen duke dëgjuar dhe marrë Fjalën e Zotit. 6 Që të rritemi në besimin tonë dhe të bëhemi të krishterë të pjekur, duhet të lexojmë dhe besojmë Fjalën e Zotit. 7 Ndërsa lexoni dhe studioni Fjalën e Zotit me një mendje të hapur dhe zemër pranuese, do të rriten mirëkuptimi dhe besimi juaj.

Të jetosh në gëzimin e Tij. Gëzimi i qëndrueshëm vjen nga ndjekja e shembullit të dashur të Jezuit dhe urdhërimeve të Tij, dhe ju mësoni se si ta bëni këtë nga Fjala e Tij. Jezusi tha: “Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë.”8

Përmbajtja dhe qetësia e mendjes. Duke studiuar Fjalën e Zotit, ju do të kuptoni mënyrat e Tij plot dashuri. Kjo do t’ju japë besim se cilatdo të jenë rrethanat tuaja, Ai është me ju dhe ka interesat tuaja për zemër. Pajtohu, pra, me Perëndinë dhe do të kesh siguri; kështu do të kesh mirëqenie.”9 Kur zhgënjimet, pengesat dhe barrierat ju pushtojnë, merrja e pak kohe për të lexuar Fjalën e Perëndisë do t’ju ndihmojë t’i vendosni gjërat në perspektivën e duhur.

Përgjigjet dhe zgjidhjet. Kur keni pyetje, Zoti ka përgjigje, dhe kur keni probleme, Ai ka zgjidhje. Duke lexuar Fjalën e Zotit ose duke e dëgjuar Atë duke folur personalisht me zemrën tuaj kur luteni për udhëzim, ju mund të gjeni forcën që ju nevojitet për të përballuar çdo problem që do të keni në jetë. Sapo të njiheni me parimet shpirtërore, mençurinë hyjnore dhe këshillat praktike që janë në Fjalën e shkruar, do të zbuloni se Zoti do t’ju tregojë se si ta zbatoni atë në pyetjet dhe problemet që dalin në jetën tuaj. Fjala e tij do të jetë si një dritë, që ndriçon shtegun para jush. 10

Gjetja e vullnetit të Zotit. Zoti ka një plan për jetën tuaj. Ai e di se çfarë është më e mira për ju. Kështu që, nëse mund të mësoni të kërkoni drejtimin e Tij për vendimet tuaja, mund të keni besim se Ai do të zgjidhë gjithçka në fund. Por, pyesni veten, si e zbuloni se çfarë është më e mira e Zotit për ju në një situatë të veçantë? Si mund ta njohësh “vullnetin e Zotit”?

Fjala e Zotit e shkruar në Bibël është vullneti i njohur, i sigurt, i zbuluar i Zotit. Pra, kur të përballeni me një vendim, shikoni se çfarë ka thënë Ai më parë. Modeloni vendimin tuaj për një situatë të ngjashme në Fjalë, ose mbi parimet themelore të Fjalës së Zotit. Ju gjithashtu mund t’i kërkoni Zotit që të flasë drejtpërdrejt me zemrën tuaj dhe t’ju tregojë se cili është vullneti i Tij për ju në atë situatë të veçantë.

Fjala e Zotit gjithashtu ka fuqinë të ndryshojë mënyrën se si i shihni problemet e jetës. Kjo do të bëjë që ju “të transformoheni nga përtëritja e mendjes tuaj, që të mund të provoni [dini] se cili është vullneti i mirë dhe i pranueshëm dhe i përsosur i Zotit”.11

Modele për jetë të perëndishme. Bibla është plot me histori për burra dhe gra jo të zakonshëm, besimi dhe dashuria e tyre për Zoti i përballën me çdo situatë dhe i bëri ata të shkëlqyer në sytë e Tij. Shumë mund të mësohet dhe shumë forcë mund të nxirret nga shembujt e tyre. Ekzistojnë gjithashtu shumë tregime për ndërtimin e besimit të dashurisë dhe kujdesit të Zotit për fëmijët e Tij, mbrojtjen e Tij dhe furnizimin e Tij për çdo nevojë të tyre, si dhe shembuj të asaj që nuk duhet bërë dhe pasojat e shkeljes së parimeve të Tij shpirtërore. “Çfarëdo gjëra janë shkruar më parë, u shkruan që ne të mësonim, që ne me durimin dhe komoditetin e Shkrimeve të mund të kemi shpresë.” 12

Premtimet e Zotit. Zoti ka premtuar në Fjalën e Tij se do t’i mbrojë dhe mbajë pranë fëmijët e Tij, për t’i mbajtur ata të sigurt dhe për të qenë me ta në kohë telashe. Disa nga premtimet e Tij janë universale, të tilla si: “Kushdo që do t’i drejtohet emrit të Zotit do të shpëtojë”. 13 Të tjerat fillimisht ishin bërë për individë ose grupe të caktuara të njerëzve, por ne mund t’i zbatojmë parimet shpirtërore në situatat tona të ngjashme dhe t’i kërkojmë Zotit të ndërhyjë në emrin tonë, siç ka Ai në jetën e të tjerëve.

Ndërsa studioni Fjalën e Zotit, do të njiheni me premtimet e Tij dhe do të mësoni t’i kërkoni ato në lutjet tuaja. Kur e bëni këtë, kjo tregon se keni besim në Fjalën e Tij.

Më shumë dashuri. Është e vështirë të ndiqni urdhrin e Krishtit “”Duaje të afërmin tënd porsi vetveten” 14 kur “të afërmit” tuaj, ata me të cilët bashkëveproni rregullisht, janë nganjëherë njerëzit më të vështirë për t’u marrë vesh, me më pak dashuri. Ku e gjeni “hirin e krishterë” për të lënë pas dore shefin mbizotërues, bashkëpunëtorin xheloz, fqinjtë e zhurmshëm të festave, apo më keq? Si mësoni të doni ashtu siç e donte Jezusi? Ndërsa i afroheni Perëndisë me anë të Fjalës së Tij, Shpirti i Tij i Shenjtë do t’ju ndihmojë të jeni më të kuptueshëm, të dhembshur dhe më tolerant ndaj të tjerëve. 15

 1. Mateu 4:4; Ligji i Përtërirë 8:3
 2. Jobi 23:12
 3. Psalmet 119:103
 4. 1 Pjetrit 2:2
 5. Gjoni 8: 31–32
 6. Shih Romakëve 10:17.
 7. Shih 1 Pjetrit 2: 2.
 8. Gjoni 15: 10–11
 9. Jobi 22:21
 10. Shih Psalmet 119: 105.
 11. Romakëve 12:2
 12. Romakëve 15: 4
 13. Joeli 2:32; Romakëve 10:13
 14. Mateu 22:39
 15. Shihni Galatasve 5: 22–23.