Wkrótce po tym, jak Jezus nauczył swoich uczniów, jak się modlić,1. Przystąpił do mówienia o świetle w trzech krótkich wypowiedziach. Zaczął od odniesienia do światła fizycznego, a następnie przeszedł do mówienia o świetle, które jest w nas.

Nikt nie zapala lampy, a następnie chowa ją lub kładzie pod koszem. Zamiast tego lampę stawia się na stojaku, gdzie jej światło widzą wszyscy, którzy wchodzą do domu. 2

Lampa, o której mowa, może być albo lampą ze świecznikiem w środku, albo lampą palącą się olejem, przy czym to drugie jest bardziej prawdopodobne. Nie miałoby sensu zapalanie lampy, a następnie umieszczanie jej w miejscu, gdzie jej światło nie służyłoby niczemu i nikt by z niego nie korzystał.

Jezus i Jego przesłanie kojarzone są w całej Ewangelii ze światłem.

Słowo dało życie wszystkiemu, co zostało stworzone, a Jego życie przyniosło światło wszystkim. 3

W innych miejscach Nowego Testamentu czytamy o świetle w odniesieniu do tych, którzy wierzą w Jezusa.

Kiedyś byliście pełni ciemności, ale teraz macie światło od Pana. Żyjcie więc jako ludzie światłości! 4

Jezus i Jego przesłanie – Światło – nie mają być ukryte. Mają być szeroko głoszone przez Jego posługę, przez Jego uczniów i przez wierzących w całym czasie. Jeśli posłanie jest odrzucane przez niektórych, to nie dlatego, że jest to ukryte lub tajne nauczanie; chodzi o to, że po usłyszeniu posłania słuchacz zdecydował się je odrzucić.

Jezus następnie kontynuował z drugim powiedzeniem:

Twoje oko jest jak lampa, która zapewnia światło dla twojego ciała. Kiedy twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest wypełnione światłem. Natomiast gdy jest niezdrowe, twoje ciało wypełnia ciemność. [Ewangelia wg św. Łukasza 11:34]]

Zgodnie z medycznym rozumieniem w starożytności, oczy nie pozwalały na wejście światła, ale raczej ludzie mieli światło w sobie i to światło wychodziło z ich oczu, co powodowało, że widzieli. Powiedzenie Jezusa odzwierciedla tę starożytną koncepcję. Słuchacze zrozumieliby, że Jezus odnosi się do oczu jako źródła światła emanującego z ciała, które może być zdrowe lub niezdrowe. Jeśli oko jest zdrowe, wskazuje to, że dana osoba jest wewnętrznie pełna światła, które emituje oko. Jeśli jednak oko jest niezdrowe, a więc nie emituje światła, wskazuje to, że osoba jest pełna ciemności.

Jezus mówił o wnętrzu człowieka, o jego duchowym stanie. Jeśli oko nie było zdrowe, to wewnętrzna istota danej osoby była ciemna, bez duchowego światła – była moralnie niezdrowa. Zdrowe oko jest rozumiane jako należące do osoby, która jest skupiona na dobru, którą Bóg napełnił światłem.

Ty, Panie, podtrzymujesz płonącą moją lampę; mój Bóg przemienia moje ciemności w światło. 5

Ludzie, którzy odrzucili posełanie Jezusa, byli tymi, których oko – ich wnętrze – było pełne ciemności. Jezus następnie ostrzegł:

Upewnij się, że światło, o którym myślisz, że masz, nie jest w rzeczywistości ciemnością. Jeśli jesteś wypełniony światłem, bez ciemnych zakamarków, to całe twoje życie będzie promienne, tak jakby reflektor wypełniał cię światłem. 6

Stwierdził, że rzeczy, które kierują myślami, życiem, podejmowaniem decyzji itp. muszą pochodzić ze światła; i dlatego ludzie muszą robić wszystko, co w ich mocy, aby pilnować, czy światło w nich jest prawdziwym światłem, czy są zdrowi duchowo.

Światło wewnątrz wierzących będzie świecić, jak lampa, która jest zapalona. ci, którzy wierzą w Niego i Jego nauki, bez twardości serca, są wewnętrznie i duchowo zdrowi, pełni światła. Będą świecić światłem Jezusa w taki sam sposób, w jaki ktoś w ciemnym pokoju wyróżnia się, gdy świeci na niego światło.

Wydaje się, że w tych trzech wersetach jest pewien progres. Jezus jest światłem, umieszczonym tam, gdzie wszyscy mogą widzieć. Duchowe zdrowie człowieka jest określane przez jego reakcję na światło. ci, którzy przyjmują światło Jezusa, będą duchowo zdrowi i jako tacy będą jasno świecić i dawać światło. Będą odzwierciedlać światło Jezusa dla innych poprzez sposób, w jaki żyją i miłość, którą okazują. Jest to skontrastowane z tymi, którzy odrzucają Jezusa, których oko jest złe i dlatego są pełni ciemności. Przesłanie jest takie, aby przyjąć światło, uwierzyć w Jezusa. ci, którzy mają światło w sobie, są w stanie być prowadzeni przez Boga, dokonywać właściwych wyborów i być Jego światłem dla innych.

  1. zobacz Łk 11:1-4
  2. Ewangelia wg św. Łukasza 11:33
  3. Ewangelia wg św. Jana 1:4
  4. List do Efezjan 5:8
  5. Księga Psalmów 18;28
  6. Ewangelia wg św. Łukasza 11:35-36