Moc dla pokornych

Bóg poucza nas, abyśmy w stosunku do innych zachowywali się w sposób łagodny i pokorny ….

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. – List do Efezjan 4:1-2

Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! – 1 List do Tymoteusza 6:11

Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych. – 2 List do Tymoteusza 2:25

Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. – List do Kolosan 3:12

….. i obiecuje, że nas pobłogosławi jeśli będziemy postępować zgodnie z Jego wolą.

Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. – Księga Psalmów 22:26

Pan dźwiga pokornych. – Księga Psalmów 147:6

Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. – Księga Psalmów 149:4

Pokorni wzmogą swą radość w Panu. – Księga Izajasza 29:19

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. – Ewangelia wg św. Mateusza 11:29

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. – Ewangelia wg św. Mateusza 5:3-12

Wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. – 1 List św. Piotra 3:4

Łagodny człowiek osiągnie miejsce spoczynku dla duszy. Podążając drogą łagodności, pozwoli, aby Bóg go bronił. Borykanie się z obroną samego siebie dobiegło końca. Człowiek łagodny odnalazł spokój, który przynosi łagodność. – A. W. Tozer (1897-1963)