Mądre podejście do podejmowania decyzji to trzy etapy.

Po pierwsze, uświadom sobie, że nie znasz wszystkich odpowiedzi i poproś Tego, który je zna – Boga – o pomoc w podjęciu właściwej decyzji.

Po drugie, szczerze pragnij podjąć decyzję zgodnie z tym, jaka jest Jego wola w danej sytuacji. To jest często najtrudniejsza część, ponieważ wymaga od ciebie chęci odłożenia na bok własnych pomysłów i planów, aby szukać Jego woli ponad wszystko.

Po trzecie, przyjmij Jego odpowiedź. Może ona przyjść przez jeden lub więcej z następujących środków, które są wymienione w kolejności ważności i wiarygodności.

Słowo Boże. Pierwszym miejscem, w którym należy szukać woli Boga, są Jego słowa zapisane w Biblii i innych natchnionych pismach chrześcijańskich. Jego Słowo dostarcza zasad, które pomogą nam podejmować zbożne decyzje i znaleźć odpowiedzi na pytania lub problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w życiu. “Słowo Twoje jest lampą dla stóp moich i światłem na ścieżce mojej”1.

Głos Słowa Bożego. Czy kiedykolwiek myślałeś lub modliłeś się o coś, gdy Bóg przywołał na myśl pewien werset lub fragment z Pisma Świętego, który rzucił na tę sprawę Jego światło? A może czytałeś kiedyś Biblię, gdy jakiś werset lub fragment przemówił bezpośrednio do ciebie, jakby był napisany właśnie dla ciebie w odniesieniu do jakiejś sytuacji, w której się znalazłeś? Bóg stosuje swoje Słowo do ciebie osobiście, a ty otrzymujesz odpowiedź, której szukasz. “Słowo Boże jest żywe i potężne”2.

Objawienie bezpośrednie. Bóg może nas również prowadzić przez sny i wiadomości, które otrzymujemy bezpośrednio od Niego, gdy przemawia do naszych serc, co Biblia nazywa proroctwem. “Stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało; synowie wasi i córki wasze będą prorokować, młodzieńcy wasi będą widzieć wizje, starcy wasi będą śnić sny.”3.

Boscy doradcy. Jeśli próbujesz znaleźć Bożą wolę w danej sytuacji, mądrze jest zapytać o radę innych, którzy są ugruntowani w swojej wierze, mają silną osobistą więź z Jezusem i są doświadczeni w Jego drogach. “Bez rady plany idą na marne, lecz w mnogości doradców są ugruntowane.”4

Okoliczności i warunki. Czasami oczywiste okoliczności wskazują na Boże prowadzenie. Jeśli coś jest wolą Boga, zwykle otworzy On drzwi możliwości, które to umożliwią. “Postawiłem przed wami drzwi otwarte, a nikt nie może ich zamknąć” 5.

Silne wrażenia lub wewnętrzne przekonanie. Są one czasami określane jako “świadectwo Ducha”. Uczucia mogą być zwodnicze, ale jeśli Bóg chce, abyś podjął pewne działanie, to czasami da ci silne pragnienie, abyś to zrobił lub wewnętrzne przekonanie, że jest to właściwe. “Rozkoszuj się także w Panu, a On da ci pragnienia twego serca.”6

Określone, z góry ustalone znaki. Są one czasami określane jako “fleki”. Możesz czasem sprawdzić lub podwoić swoją decyzję, prosząc Boga o konkretne potwierdzenie.

Przede wszystkim uwierz, że Bóg cię kocha i chce ci pomóc podjąć właściwą decyzję – taką, o której wie, że będzie najlepsza dla ciebie i innych na dłuższą metę. Jezus powiedział: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone.”7. To jest obietnica!

  1. Księga Psalmów 119:105
  2. List do Hebrajczyków 4:12
  3. Dzieje Apostolskie 2:17
  4. Księga Przysłów 15:22
  5. Apokalipsa św. Jana  3:8
  6. Księga Psalmów 37:4
  7. Ewangelia wg św. Mateusza 7:7