W Jezusie widzimy, jaki jest Bóg.

Kolosan 1:15: On [Jezus] jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Hebrajczyków 1:3: On jest blaskiem chwały Bożej i dokładnym odbiciem Jego natury, i podtrzymuje wszechświat słowem swej mocy.

Poznając Jezusa, możemy poznać i zrozumieć Boga.

Ewangelia św. Jana 14:7-9: Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego; a teraz już Go znacie i widzieliście. … Kto Mnie zobaczył, zobaczył i Ojca.

Ewangelia św. Jana 14:23-24: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał słowo moje, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i zamieszkamy u niego . … A słowo, które słyszycie, nie jest moje, lecz Ojca, który Mnie posłał.

Bóg okazał nam swoją miłość, posyłając Jezusa na ziemię.

Rz 5:6-8 NIV: Widzicie, we właściwym czasie, kiedy byliśmy jeszcze bezsilni, Chrystus umarł za bezbożnych. Bardzo rzadko zdarza się, by ktoś umarł za sprawiedliwego, chociaż za dobrego człowieka ktoś może odważyć się umrzeć. Ale Bóg demonstruje swoją miłość do nas właśnie w ten sposób: Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas.

1 Jana 4:9-10: W tym objawiła się między nami miłość Boża, że Bóg zesłał Syna swego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za nasze grzechy.

Jezus przyszedł, aby głosić prawdę.

Jana 18:37: W tym celu przyszedłem na świat i w tym celu przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.

Jana 14:6: Jezus powiedział mu: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.

Jezus pokazał nam Bożą miłość, umierając za nas.

Jana 10:11: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.

Jana 15:13: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Aby pojednać nas z Bogiem, abyśmy mogli mieć życie wieczne.

Łukasza 19:10: Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Jana 3:17: Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.