Podstawowe nauczanie Nowego Testamentu można znaleźć w jednym z najpiękniejszych wersetów Pisma Świętego: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” ((ew. św. Jana 3:16).

Ten werset ujawnia niesamowitą prawdę, że Stwórca wszechświata tak bardzo umiłował ludzkość, że posłał Swojego Syna Jezusa, aby stał się człowiekiem i umarł zamiast nas za grzechy, które popełniliśmy, abyśmy nie musieli ponosić kary za te grzechy, mimo że na to zasługujemy. Mamy możliwość otrzymania życia wiecznego, ponieważ Jezus zapłacił cenę za nasze grzechy poprzez swoją ofiarę.

Boży plan zbawienia, który został ustalony przed stworzeniem świata, jest zakorzeniony w Bożej miłości do ludzkości. Stworzył On dla nas sposób na ocalenie przed ostateczną konsekwencją grzechu – duchową śmiercią i oddzieleniem od Boga w życiu pozagrobowym, które w Piśmie Świętym nazywane jest piekłem.

Niektórzy ludzie odnoszą wrażenie, że Bóg jest okrutny i gniewny: że osądza ludzi surowo, ponieważ jest osobiście obrażony, że zgrzeszyli przeciwko Niemu, i dlatego samolubnie domaga się ich ukarania. Prawdziwy obraz jest zupełnie inny. Ponieważ natura Boga obejmuje atrybuty świętości, prawości, sprawiedliwości i gniewu, aby być wiernym swojej boskiej naturze, musi On osądzać grzech.

Jego boska natura obejmuje również atrybuty miłości, miłosierdzia i łaski. Jego pragnieniem było, aby nikt nie zginął (2 List św. Piotra 3:9) i w tym celu stworzył sposób, w jaki ludzie mogą zostać odkupieni. To odkupienie jest zakorzenione w Jego miłości, ponieważ On “tak umiłował świat”. Boży plan zbawienia jest przejawem Jego miłosierdzia i miłości do ludzkości. “Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego, aby stał się ubłaganiem za nasze grzechy” (1 List św. Jana 4:10).

Bóg wiedział przed stworzeniem wszechświata, że istoty ludzkie stworzone z wolną wolą będą grzeszyć, więc stworzył sposób na uratowanie ludzkości przed karą za grzech poprzez swój plan zbawienia. Pragnieniem Boga jest zbawienie ludzi, odkupienie ich, pojednanie ich z Nim. Nie miał obowiązku nas zbawić; mógł po prostu pozwolić, by wszyscy ludzie ponieśli karę za grzech, ale tego nie zrobił. W swojej miłości do nas Bóg stworzył sposób, aby nas odkupić. Bóg od początku miał plan zbawienia, który został wprowadzony w życie wraz z pierwszym grzechem Adama i Ewy, a jego kulminacją była śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Ponieważ Bóg jest wszechwiedzącym Stwórcą, nie było dla Niego zaskoczeniem, że pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zgrzeszyli. Wiedział, że dobrowolnie wybiorą nieposłuszeństwo wobec Niego, a w swojej dalekowzroczności opracował już swój plan zbawienia.

Jego plan zbawienia obejmował powołanie ludu, Izraela, któremu miał się objawić i dać swoje przykazania. To poprzez słowa wypowiedziane do Izraela Bóg objawił wiedzę o sobie, jedynym prawdziwym Bogu i swoim prawie. Izrael strzegł i przekazywał Jego objawienie z pokolenia na pokolenie, zapewniając w ten sposób jego zachowanie. Stary Testament zawiera nie tylko proroctwa dotyczące życia i misji Mesjasza, ale także liczne zapowiedzi zbawienia, które ma przyjść przez Jego wcielonego Syna.

Boży plan zbawienia poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa był Jego planem odkupienia istot ludzkich, zanim ludzie w ogóle istnieli. W Starym Testamencie zaczyna On objawiać swój plan; a następnie w czasach Nowego Testamentu, kiedy Jan Chrzciciel ogłasza: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (ew. św. Jana 1:29), pełnia Jego planu zaczyna być w pełni objawiona.

W Nowym Testamencie wielokrotnie mówi się o wypełnieniu Bożego planu odkupienia poprzez śmierć Jezusa, o Jego ofierze złożonej w nasze miejsce poprzez krew przelaną za nasze grzechy. On jest Odkupicielem, który wybawia nas z niewoli grzechu. Jego śmierć i zmartwychwstanie są wypełnieniem Bożego planu odkupienia. Bóg jest święty, prawy i sprawiedliwy dla swoich stworzeń. Był kochający, miłosierny i łaskawy. A my jesteśmy beneficjentami największej ofiary, jaką kiedykolwiek złożono.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie naszych win, według bogactwa Jego łaski, której nam udzielił, w całej mądrości i wnikliwości objawiając nam tajemnicę swojej woli, według swego zamysłu, który ustanowił w Chrystusie jako plan na pełnię czasów, aby w Nim zjednoczyć wszystko, co w niebiosach, i to, co na ziemi – Efezjan 1:7-10.