Niewtajemniczeni mogą odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo wierzy w trzech bogów – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale tak nie jest. Chrześcijanie wierzą, że istnieje tylko jeden Bóg. Doktryna, która wyjaśnia koncepcję tego, w jaki sposób Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem, nazywana jest doktryną Trójcy.

Doktryna ta wyjaśnia, że Bóg zawsze istniał jako trzy osoby w jednej istocie, każda odrębna od drugiej, Ojciec, Syn i Duch Święty – a jednak jedna istota. Każda z osób jest w pełni Bogiem, posiadając wszystkie atrybuty i pełną istotę Boga.

Koncepcja trzech osób w jednym Bogu nie była czymś, co zostało wyraźnie wyrażone w Starym Testamencie, choć istnieją wersety Starego Testamentu, które sugerują, że w Bogu jest więcej niż jedna osoba. (Zrozumienie trzech osób w jednym Bogu stało się jaśniejsze w Nowym Testamencie z powodu życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz wylania Ducha Świętego na wierzących. Naśladowcy Jezusa zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, ale różni się od Ojca, a Duch Święty jest również Bogiem, ale różni się od Ojca i Syna.

W 2 Liście do Koryntian Paweł wymienia trzy osoby Trójcy Świętej w sposób, który pokazuje, że są one od siebie różne: “Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi” (2 List do Koryntian 13:14).

Jezus, tuż przed wstąpieniem do nieba, nakazuje uczniom chrzcić w imię każdej osoby Trójcy Świętej, pokazując w ten sposób, że postrzega ich wszystkich jako równych, wszystkich jako Boga. “Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mateusza 28:19).

Prawdę mówiąc, koncepcja Ojca, Syna i Ducha Świętego jako jednego Boga jest dla nas, ludzi, niemożliwa do całkowitego zrozumienia. Może to być niepokojące, ale jest również zgodne z naszą wiarą, że istnieje wszechmocny, wszechwiedzący Bóg Stwórca. W miarę jak On się nam objawia, staje się jasne, że zrozumienie niektórych Jego aspektów może wykraczać poza nasze ludzkie doświadczenie i zrozumienie. Jeśli więc czujesz, że nie możesz tego w pełni zrozumieć, nie przejmuj się tym. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest jeden Bóg, że w Bogu są trzy Osoby, że Bóg cię kocha, a Jezus umarł dla twojego zbawienia i że Duch Święty jest z tobą jako pomocnik i doradca.