Bezwarunkowa miłość Boga nie ma granic, jest niezmienna i bez ograniczeń. Jest dawana za darmo, bez względu na wszystko. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a grzech oddziela nas od Boga. Mimo to Bóg nas kocha. Nie oznacza to, że kocha wszystko, co robimy, ale kocha nas. W rzeczywistości kocha ludzkość tak bardzo, że umożliwił zasypanie wyłomu spowodowanego naszymi grzechami i złymi uczynkami poprzez ofiarną śmierć Jego Syna, Jezusa.

“Widzisz, we właściwym czasie, kiedy byliśmy jeszcze bezsilni, Chrystus umarł za bezbożnych. W ten sposób Bóg demonstruje swoją miłość do nas: Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (List do Rzymian 5:6-8).

Bóg kocha nas nie ze względu na to, kim jesteśmy, ale ze względu na to, kim On jest. On kocha każdą osobę na całym świecie jednakowo i bezwarunkowo. Nawet jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Bogu, nawet jeśli ktoś mówi, że Go nienawidzi, On nadal kocha tę osobę bezwarunkowo. Boża miłość jest niezgłębiona. Jest doskonała.

Każdy człowiek jest cenny dla Boga, niezależnie od wieku, rasy, narodowości, wyglądu fizycznego, statusu ekonomicznego, przekonań religijnych, przynależności politycznej czy orientacji seksualnej. Możemy nie lubić przekonań, stylu życia lub wyborów każdej osoby. Możemy nie zgadzać się z ich poglądami politycznymi lub innymi opiniami. Mogą żyć bez względu na Boże standardy moralne – ale bez względu na ich stan, Bóg ich kocha.

Jezus powiedział, że dwoma najważniejszymi przykazaniami są miłość do Boga i miłość do bliźnich (ew. św. Mateusza 22:37-40), a nam powiedziano, byśmy świecili światłem, aby inni widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Boga (ew. św. Mateusza 5:16). To wezwanie do działania pokazuje, że Bóg chce, abyśmy wchodzili w interakcje z innymi w sposób, który Go odzwierciedla, abyśmy traktowali innych z miłością, współczuciem i miłosierdziem, tak jak On to czyni.

Apostoł Jakub napisał, że prawdziwa praktyka wiary składa się zarówno z zewnętrznych, jak i wewnętrznych działań. Zewnętrzne wobec innych w praktyczny sposób i wewnętrzne poprzez oddanie Bogu. Powiedział: “Czysta i prawdziwa religia w oczach Boga Ojca oznacza troskę o sieroty i wdowy w ich niedoli i odmowę, by świat was zepsuł” (List Jakuba 1:27).

Jezus nieustannie okazywał miłość innym. Współczuł tym, którzy byli w potrzebie i był poruszony do działania z miłością. Był miłosierny. Okazywał dobroć. Karmił głodnych i uzdrawiał cierpiących. Walczył ze złem i nieprawością.

Zróbmy, co w naszej mocy, aby być namacalnymi przykładami miłości Boga do ludzkości, dzieląc się Nim i Jego miłością z potrzebującymi.