Biblia mówi nam, że “Bóg tak umiłował świat” – ciebie i mnie – “że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (ew. św. Jana 3:16). Bóg umiłował cię tak bardzo, że dał Jezusa, który cierpiał i umarł za grzechy całej ludzkości. “W tym objawiła się między nami miłość Boga, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 List św. Jana 4:9). Jezus jest manifestacją miłości Boga.

Niektórzy pytają: “Dlaczego nie możecie po prostu pominąć Jezusa? Dlaczego musisz używać tego imienia? Dlaczego nie możesz po prostu mówić Bóg i mówić tylko o Bogu? Wtedy moglibyśmy zaakceptować to o wiele łatwiej, gdybyś nie nalegał na używanie imienia Jezus”.

Jeśli Jezus naprawdę jest Synem Bożym, a Bóg wybrał Jezusa, aby objawił się światu i pokazał swoją miłość, to sam Bóg na to nalegał. Sam Jezus powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” ((ew. św. Jana 14:6).

Nikt z nas nie jest w stanie pojąć, jak wielki, cudowny i wspaniały jest Bóg, nasz Ojciec, tak dalece przewyższający umysł człowieka, ponieważ On i Jego Duch przewyższają cały wszechświat. Ale On zniżył się, by posłać nam Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pokazać nam, jaki jest On sam. Jest to zatem najważniejsza wola Boża dla każdego człowieka: uznać Jezusa za Syna Bożego i uwierzyć w Niego jako Pana i Zbawiciela oraz przyjąć Jego miłość, zamanifestowaną w Jego śmierci na krzyżu, kiedy wziął na siebie karę wymaganą przez doskonałe prawa Boże za nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i zbawienie.

Dlaczego potrzebujemy przebaczenia? Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Biblia mówi, że “wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23), a “zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna” (List do Rzymian 6:23).

Zbawienie przez łaskę

Musimy najpierw wyznać, że wiemy, iż jesteśmy grzesznikami. Możemy jednak ulec pokusie, by powiedzieć: “Jestem całkiem dobry. Bóg z pewnością da mi uznanie za to, że jestem całkiem dobry, a przynajmniej o wiele lepszy niż wielu innych”. To nie wystarczy, ponieważ nie możesz iść do nieba, jeśli nie jesteś doskonały, a nikt nie jest doskonały.

Niemożliwe jest, abyśmy byli doskonali lub przestrzegali doskonałych praw Bożych zawartych w Biblii i Dziesięciu Przykazaniach. Tylko Jezus jest doskonały i dlatego mógł zapłacić cenę za nasze grzechy poprzez swoją śmierć, a Bóg mógł nam przebaczyć, ponieważ Jezus wziął na siebie naszą karę. Nigdy nie mogliśmy na to zasłużyć. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy Bożej miłości i miłosierdzia, aby zostać zbawionymi, a tę miłość i miłosierdzie znajdujemy w Jezusie Chrystusie.

Nie możemy zbawić się przez nasze własne uczynki, naszą własną dobroć, nasze własne próby przestrzegania Bożych praw i kochania Go, ani nasze własne wysiłki, by znaleźć i podążać za Jego prawdą. Zbawienie jest darem Bożym, który dokonuje się poprzez przemianę naszego życia, gdy przyjmujemy Jego prawdę w miłości Jego Syna Jezusa dzięki działaniu Jego Ducha Świętego.

Żadne uczęszczanie do kościoła, modlitwy czy cokolwiek innego nas nie zbawi; zbawia tylko Jezus. “Nie ma też w żadnym innym zbawienia, gdyż nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Tylko Jezus może uwolnić nas od grzechu, jego mocy i potępienia. “Jeśli bowiem wyznajemy grzechy swoje, wierny jest i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 List św. Jana 1:9). Nieważne, co zrobiłeś!

Duchowe odrodzenie

Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (ew. św. Jana 3:3). Kiedy przyjmujesz Jezusa jako swojego Zbawiciela, rodzisz się duchowo na nowo i stajesz się “nowym stworzeniem” w Chrystusie Jezusie. “Stare przeminęło, a nowe nastało” (2 List do Koryntian 5:17).

Kiedy już przyjmiesz Jezusa, On nigdy cię nie wyrzuci ((ew. św. Jana 6:37). “Daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” ((ew. św. Jana 10:28). Zbawienie jest wieczne. Kiedy już “narodzisz się na nowo” jako Jego dziecko, zawsze będziesz Jego dzieckiem. Nie możesz być nienarodzony. Nie możesz utracić swojego zbawienia. “Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” ((ew. św. Jana 3:36).

Oczywiście, musimy pracować nad tym, aby nasze życie było zgodne z wolą Boga i Jego Słowem, i podążać za przykładem Jezusa, który dał nam miłość do Boga i innych. Ale nie możesz utrzymać się w zbawieniu. Jezus uczynił to raz na zawsze, a Jego darem jest życie wieczne! Łaska plus wiara plus nic. To jest zbawienie!

Nowe życie, nowy Ty

Kiedy przyjmiesz Jezusa, całe twoje życie ulegnie zmianie i nastąpi transformacja. Możesz czuć się inaczej, myśleć inaczej i doświadczać większego pokoju i radości niż kiedykolwiek wcześniej. “Stary ty” odszedł i pojawił się zupełnie “nowy ty”, o wiele lepszy i szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Wejście Jezusa do twojego życia nie tylko odnawia, oczyszcza i regeneruje twojego ducha, ale także odnawia twój umysł, przerywając stare połączenia i odruchy oraz stopniowo odbudowując i przekształcając cię w osobę o zupełnie innym spojrzeniu na życie.

Jezus obiecał, że jeśli uwierzysz w Niego i przyjmiesz Go, On przyjdzie. “Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31). Obyś doświadczył Jego miłości i zbawienia – teraz i na zawsze!