Każdy, kto przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela, kto jest zbawiony i narodził się na nowo, otrzymuje pewną miarę Ducha Świętego. W rzeczywistości nie możesz być zbawiony bez Ducha Świętego, ponieważ zbawienie jest dziełem Boga, które Biblia określa jako “narodzenie się na nowo z Ducha” (Jana 3:8).

Jezus powiedział: “Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo: ‘Z jego serca popłyną rzeki wody żywej’. A to powiedział o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, gdyż Duch Święty nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (Jana 7:38-39).

Krótko przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezus obiecał swoim uczniom, że pośle im pocieszyciela i orędownika, Ducha Świętego, aby ich wzmocnił, umocnił, prowadził i kierował ich duchowym życiem i relacją z Nim. “Lecz Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. (…) A gdy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”
(Jana 14:26; Jana 16:13).

Otrzymanie namaszczenia, napełnienia lub chrztu Duchem Świętym może być kolejnym doświadczeniem po zbawieniu. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł zapytał pewnych uczniów, których spotkał: “Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście?”. A oni odpowiedzieli: “Nie, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty”” (Dzieje Apostolskie 19:2).

Greckie słowo baptizo oznacza być całkowicie przykrytym lub całkowicie zanurzonym. Tak więc być “ochrzczonym” w Duchu Świętym oznacza być wypełnionym aż do przepełnienia Duchem Bożym. Wszyscy z pewnością potrzebujemy chrztu Duchem Świętym, aby żyć życiem ucznia Jezusa.

Chrzest Duchem Świętym jest chrztem miłości – miłości do zgubionych, miłości wystarczającej do świadczenia, miłości wystarczającej do pozyskiwania innych dla Pana, miłości do wszystkich ludzi i pragnienia ich zbawienia. Jednocześnie jest to chrzest mocy Bożej, mocy, która pozwala ci mówić innym o Jezusie, być świadkiem, dzielić się ewangelią z innymi. Kiedy czujesz się zmuszony powiedzieć komuś o Jezusie – jest to rezultat chrztu Duchem Bożym.

Jezus powiedział swoim uczniom: “Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was i będziecie moimi świadkami” (Dzieje Apostolskie 1:8). Czytamy o tej mocy dawania świadectwa w Dziejach Apostolskich w Nowym Testamencie, w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy pierwsi uczniowie otrzymali Ducha Świętego, wstali i odważnie głosili ludziom, co doprowadziło do zbawienia 3000 dusz. (Zobacz Dzieje Apostolskie rozdział 2.)

Piotr, który był tak przerażony, gdy Jezus został aresztowany, że zaparł się Go trzy razy, głosił bez strachu i z odwagą do tłumów po tym, jak został napełniony Duchem Świętym. To pokazało, że wszystko, czego dokonał Piotr, nie pochodziło od niego, ale od Chrystusa, który żył najpierw z nim, a potem w nim. “Mamy bowiem ten skarb w naczyniach glinianych, aby doskonałość mocy była z Boga, a nie z nas” (2 List do Koryntian 4:7). Wszyscy potrzebujemy chrztu Duchem Świętym, aby mieć miłość, moc i siłę do bycia tym, kim On chce, abyśmy byli.

Podobnie jak w przypadku zbawienia, otrzymujemy Ducha Świętego przez wiarę – co oznacza, że nie zawsze otrzymujesz natychmiastowy dowód działania Ducha Świętego w twoim życiu. Duch Święty objawi się w twoim życiu – może to nastąpić w tym właśnie momencie, a może dopiero później. “Teraz każde objawienie się Ducha jest dane dla wspólnego dobra” (1 List do Koryntian 12:7).

Po otrzymaniu boskiego namaszczenia Duchem Bożym, jeśli nadal będziesz trwać w Słowie Bożym w Biblii i będziesz posłuszny przykazaniom Jezusa, będziesz prowadzony przez Jego Ducha. “Albowiem ci, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi” (List do Rzymian 8:14).

Kiedy poprosisz Boga o Ducha Świętego, będziesz wiedział, że otrzymałeś obiecane napełnienie, tak jak wiesz, że jesteś zbawiony – ponieważ Biblia tak mówi. “Wiara bowiem przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego” (List di Rzymian 10:17). Jezus powiedział: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje” (Mateusza 7:7-8). “Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą!” (Łukasza 11:13).

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś lub nie zostałeś napełniony Duchem Świętym, możesz to zrobić teraz, odmawiając następującą modlitwę:

Drogi Jezu, proszę, napełnij mnie swoim Duchem Świętym, abym mógł Cię bardziej kochać, rozumieć Twoje Słowo w Biblii, podążać za Tobą i mieć większą moc, by mówić innym o Twojej miłości i zbawieniu. Amen.