W jaki sposób czytanie Słowa Bożego uczyni twoje życie lepszym?

Pokarm dla duchowej siły i wzrostu. Tak jak twoje ciało potrzebuje pożywienia, aby przetrwać i rosnąć w siłę, tak twój duch potrzebuje duchowego pokarmu pochodzącego ze Słowa Bożego. Ta mała analogia pojawia się wielokrotnie zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie:

Kiedy Jezus powiedział: “Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”1. cytował Mojżesza.

Hiob w czasie swojego cierpienia oświadczył: “Ceniłem słowa ust Jego bardziej niż mój niezbędny pokarm.”2.

W Psalmie 119 król Dawid powiedział do Pana: “Jakże słodkie są słowa Twoje dla mojego smaku, słodsze niż miód dla moich ust!”3.

Apostoł Piotr, pisząc do nowych chrześcijan, napominał ich, aby “jako nowo narodzone niemowlęta pragnęli czystego mleka słowa.”4

Głębsza relacja z Jezusem.  Kiedy poprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego serca, rozpocząłeś wspaniałą i satysfakcjonującą osobistą relację z Nim. On chce być twoim najlepszym przyjacielem, doradcą, nauczycielem, przewodnikiem i o wiele więcej! Drogą do lepszego poznania Go jest Jego Słowo. Zwłaszcza cztery Ewangelie odsłaniają Jego naturę, osobowość, moc i miłość.

On chce, aby Jego relacja z tobą była dwustronna, polegająca na dawaniu i braniu. To właśnie poprzez czytanie Biblii dowiesz się nie tylko, co On ma dla ciebie, ale również czego chciałby od ciebie.

Pomyśl o Jego słowach jako o osobistych listach miłosnych do ciebie od tego, który wie i troszczy się o ciebie bardziej niż ktokolwiek inny.

Prawda i wolność. Wydaje się, że wszędzie, gdzie dziś spojrzysz, ktoś sprzedaje “prawdę” w postaci jakiejś nowej książki, programu lub produktu. Komu masz wierzyć i ile cię to będzie kosztować?

Cóż, Jezus jest prawdziwym człowiekiem. “Jeżeli będziecie trwać w słowie moim” – obiecuje – “rzeczywiście jesteście moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”5.

Możesz być pewny, że Biblia mówi prawdę. Zapoznaj się z jej nakazami, a będziesz miał standard, według którego będziesz mógł mierzyć wszystkie rzeczy.

Wzrastanie w wierze. Wiara przychodzi przez słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego. 6 Aby wzrastać w wierze i stać się dojrzałymi chrześcijanami, musimy czytać i wierzyć Słowu Bożemu.7. Gdy będziesz czytał i studiował Słowo Boże z otwartym umysłem i otwartym sercem, twoje zrozumienie i wiara będą wzrastać.

Żyć w Jego radości. Trwała radość pochodzi z naśladowania pełnego miłości przykładu Jezusa i Jego przykazań, a jak to robić, dowiadujemy się z Jego Słowa. Jezus powiedział: “Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. (…) To wszystko powiedziałem do was, aby radość moja w was pozostała i aby radość wasza była pełna.”8.

Zadowolenie i pokój umysłu. Studiując Słowo Boże, zrozumiesz Jego pełne miłości drogi. To da ci wiarę w to, że niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujesz, On jest z tobą i ma na sercu twoje dobro. “Teraz zapoznaj się z Nim i bądź spokojny; w ten sposób przyjdzie do ciebie dobro.”9. Kiedy dopadają cię rozczarowania, przeszkody i niepowodzenia, poświęcenie odrobiny czasu na czytanie Słowa Bożego pomoże ci spojrzeć na sprawy z właściwej perspektywy.

Odpowiedzi i rozwiązania. Kiedy masz pytania, Bóg ma odpowiedzi, a kiedy masz problemy, On ma rozwiązania. Czytając Słowo Boże lub słysząc, jak On osobiście przemawia do twojego serca, gdy modlisz się o wskazówki, możesz znaleźć siłę, której potrzebujesz, by stawić czoła każdemu problemowi, jaki napotkasz w życiu. Kiedy już poznasz duchowe zasady, boską mądrość i praktyczne rady zawarte w spisanym Słowie, przekonasz się, że Pan pokaże ci, jak zastosować je do pytań i problemów, które pojawią się w twoim życiu. Jego Słowo będzie jak światło, oświetlające drogę przed tobą. 10

Odnajdywanie woli Bożej. Bóg ma plan dla twojego życia. On wie, co jest dla ciebie najlepsze. Jeśli więc nauczysz się szukać Jego kierownictwa w swoich decyzjach, możesz ufać, że On w końcu wszystko dopracuje. Zastanawiasz się jednak, jak dowiedzieć się, co jest dla ciebie najlepsze od Boga w danej sytuacji? Jak możesz poznać “Bożą wolę”?

Słowo Boże zapisane w Biblii jest znaną, pewną i objawioną wolą Boga. Kiedy więc stoisz przed decyzją, spójrz na to, co Bóg powiedział wcześniej. Wzoruj swoją decyzję na podobnej sytuacji w Słowie lub na fundamentalnych zasadach Słowa Bożego. Możesz również poprosić Boga, aby przemówił bezpośrednio do twojego serca i pokazał ci, jaka jest Jego wola dla ciebie w tej konkretnej sytuacji.

Słowo Boże ma również moc, by zmienić sposób, w jaki postrzegasz problemy życiowe. Sprawi, że będziesz “przemieniany przez odnawianie umysłu, abyś dowiedział się, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boża.”11.

Wzory bogobojnego życia. Biblia pełna jest historii o zwyczajnych mężczyznach i kobietach, których wiara i miłość do Boga pozwoliła im przejść przez najtrudniejsze chwile i uczyniła ich wielkimi w Jego oczach. Z ich przykładów można się wiele nauczyć i zaczerpnąć wiele siły. Jest tu również wiele budujących wiarę opowieści o Bożej miłości i trosce o Jego dzieci, o Jego ochronie i zaspokajaniu każdej potrzeby, a także przykłady tego, czego nie należy robić i jakie są konsekwencje łamania Jego duchowych zasad. “Cokolwiek przedtem napisano, napisano dla naszej nauki, abyśmy przez cierpliwość i pociechę Pism mieli nadzieję.”12

Boże obietnice. Bóg obiecał w swoim Słowie, że będzie chronił i zachowa swoje dzieci, zapewni im bezpieczeństwo i będzie z nimi w trudnych chwilach. Niektóre z Jego obietnic są uniwersalne, takie jak: “Ktokolwiek wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”13. Inne były pierwotnie skierowane do określonych osób lub grup ludzi, ale możemy zastosować duchowe zasady do naszych własnych, podobnych sytuacji i prosić Boga o interwencję w naszym imieniu, tak jak to uczynił w życiu innych.

Studiując Słowo Boże, poznasz Jego obietnice i nauczysz się domagać się ich w swoich modlitwach. Kiedy to robisz, pokazuje to, że masz wiarę w Jego Słowo.

Więcej miłości. Trudno jest podążać za nakazem Chrystusa, by “kochać bliźniego swego jak siebie samego”14, kiedy twoi “sąsiedzi” – ci, z którymi wchodzisz w regularne interakcje – są czasami najtrudniejszymi ludźmi do dogadania, a tym bardziej do kochania. Gdzie znajdziesz “chrześcijańską łaskę”, by przeoczyć uciążliwego szefa, zazdrosnego współpracownika, hałaśliwych imprezowiczów z sąsiedztwa lub jeszcze gorszych? Jak nauczyć się kochać tak, jak kochał Jezus? Gdy zbliżysz się do Boga przez Jego Słowo, Jego Duch Święty pomoże ci być bardziej wyrozumiałym, współczującym i tolerancyjnym wobec innych.15.

 1. Mt 4,4; Pwt 8,3
 2. Hiob 23:12
 3. Psalm 119:103
 4. 1 P 2:2
 5. Jan 8:31-32
 6. Zob. List do Rzymian 10:17.
 7. Zob. 1 List Piotra 2:2.
 8. Ewangelia Jana 15:10-11
 9. Księga Hioba 22:21
 10. Psalm 119:105.
 11. Rzymian 12:2
 12. Rz 15:4
 13. Joela 2:32; Rzymian 10:13
 14. Mt 22,39
 15. List do Galacjan 5:22-23