Jézus – élete és üzenete

Amikor eljött az idő, Isten elküldte a Fiát, egy asszony pedig világra hozta. A Fia engedelmeskedett a törvénynek, hogy megszabadítson minket a törvénytől és Isten fiaiá válhassunk. 1

Isten egy konkrét időben és helyen küldte Fiát a világba, hogy emberként éljen, meghaljon a kereszten és feltámadjon a halálból, hogy megváltsa a bukott emberiséget, hogy minden embernek lehetősége legyen belépni az Ő királyságába és a Vele való különleges kapcsolatba. A négy evangélium elmondja nekünk ezt a történetet, egy különleges ember, egy galileai zsidó férfi történetét. Egy olyan emberét, aki sok tekintetben olyan volt, mint bárki más, ugyanakkor mégis nagyon különbözött mindenkitől.

Az evangéliumok elmondják nekünk, hogy miben különbözött Jézus. Megtanítják nekünk, hogy azért jött a világra, hogy odaadja az életét értünk, illetve, hogy a halála és feltámadása által minden ember lehetőséget kapjon arra, hogy új kapcsolata legyen Istennel. Jézus nem azért jött, hogy megtanítsa az embereknek, hogy hogyan legyenek jók. Azért jött, hogy hatalmat adjon arra, hogy az általa hozott legnagyobb áldozat által lehessünk jók. Nincs még egy történet a világon, ami ennyire fontos lenne, mert az erre adott reakciónk határozza meg örök sorsunkat. 2 Ezen a történeten keresztül érthetjük meg, hogy milyen hatalmas ajándékot kaptunk: azt az ajándékot, hogy Mennyei Atyánk gyermekeivé válhatunk, az Ő családjának részévé és ezáltal örökre Vele élhetünk.

A keresztény hit alapjait az evangéliumok fektetik le. Az evangélium soraiból tudjuk meg, hogy Jézus több volt, mint egy igaz ember, több, mint bölcs tanító vagy csodatevő. Az evangéliumból tudjuk meg, hogy Jézus a Megváltó. Az evangéliumból tudjuk meg Isten ígéretének beteljesedését, hogy a pátriárka Ábrahámon keresztül Isten az egész világot megáldja. 3

Jézus több mint kétezer évvel ezelőtt élt, az evangéliumokat pedig néhány évtizeddel a halálát és feltámadását követően írták az akkori hívők. Azért írták le mindezt, hogy megőrizzék és másokkal is megoszthassák. Azért írtak, hogy mások higgyenek, 4 és sikerült. A keresztény hívők sora töretlen maradt napjaik óta. Ma, két évezreddel később, ugyanazokat olvassuk, mint az evangéliumok első olvasói és az evengélium ereje nem változott. Ugyanazt teszi a mi életünkkel, mint tette az övékkel.

Az evangéliumok nem az első írások voltak Jézusról. Pál apostol levelei a legtöbb kutató szerint előbb készültek, úgy Krisztus után 49 és 67 között, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már az evangéliumok megírása előtt kézről kézre jártak a keresztények között. Az i.sz. 60-as évek első felében íródott levelek egy része is megelőzhette időben az evangéliumokat. A levelek nem sokat árulnak el Jézus életéről, valószínűleg azért, mert szerzőik olyan hívőknek írtak, akik valamennyire ismerték már Jézus életét. Az akkori időknek megfelelően a Jézus tanításaival és életével kapcsolatos történeteket szájról szájra adták tovább. Az eredeti szemtanúk, akik ismerték Őt, meséltek másoknak Jézus életéről, leírták csodáit, továbbadták példázatait és egyéb részleteket is megosztottak életéről.

A Jézus halála és feltámadása (kb. i.sz. 33) és Pál első levelének megírása közötti időben valószínűleg körülbelül 15 év telt el. Az első evangéliumot körülbelül 30 évvel Jézus halála után írták. Abból, amit a szerzők leveleikben írtak, egyértelmű, hogy amit írásaikban közöltek megfelel annak, amit az evangélium szerzői később leírtak.

A levelek elmondják nekünk, hogy Dávidnak volt egy leszármazottja, 5 egy zsidó, aki Mózes törvényei szerint élt, 6 szelíd volt és alázatos, 7 bűntelen 8, akit megkísértettek, 9 és igazságos is volt. 10 Megtudjuk azt is, hogy sok ellenségeskedést tapasztalt, 11 elárulták, 12 ellenállás nélkül szenvedett, 13 keresztre feszítették, 14 majd feltámadt a halálból. 15

Az evangéliumok Jézus földi szolgálatának idejére koncentrálnak. Két evangéliumban olvashatunk a születéséről, az egyikben pedig fiatal gyerekkorából is megismerhetünk egy rövid esetet, amikor még csak tizenkét éves volt. Ezekenkívül szinte semmilyen részletet nem ismerünk egészen addig, amíg Keresztelő János meg nem keresztelte. Az evangélium szerzői nem a szolgálata előtti időszakra összpontosították figyelmüket. Inkább azokkal a dolgokkal foglalkoztak, amiket Jézus nyilvános szolgálata során mondott és tett, az üzenettel, amit közvetített, és ahogyan tettte ezt. Elmesélik tetteit, a csodákat, amiket véghezvitt, a történeteket, amiket mesélt, a halálának körülményeit és feltámadását. Megtudhatjuk belőlük, hogy Jézus Isten egyszülött Fia, az egyetlen személy, Aki egyszerre Isten és ember és azért jött el a testben, hogy mi örökre Istennel lehessünk. Röviden, az evangéliumok fő célja az, hogy megosszák velünk az Örömhírt, ami nem egyéb, mint, hogy a megváltás mindenki számára elérhető Jézus Krisztuson keresztül.

Az evangéliumok azt is megtanítják a hívőnek, hogy milyen kapcsolatuk lehet Istennel, miután az Ő gyermekeivé váltak. Lefektetik az új teremtésben való élet alapjait, amiben a megváltás és Isten Szellemének befogadása után lehetünk. Az evangéliumok olyan információkat adnak át, amik örökre megváltoztathatják életünket, segítenek az igazságon alapuló világnézet megismerésében, illetve lelki és erkölcsi útmutatókul szolgálnak.

Amikor jobban megértjük, hogy mit tanít az evangélium, Istennel való kapcsolatunk gazdagabbá válik. Ha mélységében is megértjük Jézus üzenetét és életét, a példázatait, a prédikációit, a csodáit, ha képesek vagyunk úgy látni őket, ahogy a szemtanúk látták az I. századi Palesztinában, igazán képesek leszünk felfogni mindennek a mélységét. Ennek eredményeként jobban megérthetjük Jézus életét és jobban fogjuk értékelni „gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélységét!“ 16 és idővel a hitünk is mélyebb lesz.

Az evangéliumok alapvető elveket adnak át, amik útmutatóul szolgálnak, hogy értelmes életet élhessünk, és segítenek, hogy Isten örök igazságai alapján hozzuk meg döntéseinket. Az evangéliumok és az abban foglalt tanítások elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy életünk középpontjában Isten álljon, ami boldogsághoz vezet ebben és az eljövendő életben is.

Mindig is szerettem az evangéliumokat, azonban amióta az elmúlt pár év során jobban elmélyedtem bennük, sokkal jobban értékelem mélységüket, szépségüket és a bennük rejlő életmegváltoztató erőt. Az evangéliumokban való elmélyedés számos tekintetben gazdagabbá tette az életemet. Több mindent megértek, erősebb lett a hitem és Istennel való kapcsaolatom.

 1. Galáta 4:4–5
 2. Lásd: János 3:16–18.
 3. Lásd: 1. Mózes 12:2–3.
 4. Lásd: János 20:31.
 5. Lásd: Róma 1:3.
 6. Lásd: Galáta 4:4.
 7. Lásd: 2. Korinthus 10:1.
 8. Lásd 2. Korinthus 5:21.
 9. Lásd: Zsidók 2:18.
 10. Lásd: 1. Péter 3:18.
 11. Lásd: Zsidók 12:3.
 12. Lásd: 1. Korinthus 11:23.
 13. Lásd: 1. Péter 2:21–23.
 14. Lásd: 1. Korinthus 1:23.
 15. Lásd: 1. Korinthus 15:4.
 16. Róma 11:33 CEV