Az újszülött felsír, a köldökzsinórt elvágják, a büszke szülők és minden jelenlévő – legyen szó egy vakítóan fehér, modern kórházi szülőszobában sürgölődő szülészorvosról vagy egy törzsi bábáról – örvendezik a történtek miatt. Jézus születése azon az első karácsonyon mindezt magában hordozta, de ennél sokkal többet jelentett. Legalább nyolc csodával többet.

Angyali kihirdetés  

Kezdjük azzal, hogy Jézus születését már fogantatása előtt bejelentették. “A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret, Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott!  Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Majd az angyal azt mondta neki, hogy „Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.“ „És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.“ 1 Ez volt az első csoda.

Csodálatos fogantatás – kétszer

Az egyik legismertebb és legelképesztőbb csoda a világon, hogy Jézus fogantatásakor az édesanyja, Mária, szűz volt. A Biblia nagyon egyértelműen fogalmaz erről:

„Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?“ „Az angyal így válaszolt: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten Fiának.“ 2

Ezt az eseményt Ézsaiás próféta annak megtörténte előtt 700 évvel megjövendölte: „Ezért maga az ÚR ad jelt nektek:  Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek [ami héberül annyit jelent: velünk az Isten] nevezik őt.“ 3 Jézus minden értelemben Isten Fia. A második csoda.

Gábriel angyal azt is elmondta Máriának, hogy unokatestvére, Erzsébet, aki mindeddig meddő volt, és már túl idős volt ahhoz, hogy gyereke legyen, szintén gyermeket várt: „Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már hatodik hónapjában van az, akit meddőnek hívtak. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.“ 4 Erzsébet fiúnak adott életet, akit felnőttként Keresztelő Jánosként ismert meg a világ. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt Gábriel bejelentette. 5 A harmadik csoda.

Angyali megerősítés 

Mi volt a helyzet Józseffel, Mária vőlegényével? Vajon mit gondolt, amikor Mária az Erzsébetnél tett látogatás után bejelentette, hogy három hónapos terhes? Érthető módon először vegyes érzelmekkel fogadta a hírt. „Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.“ 6

József szerette volna megkímélni Máriát a sok megaláztatástól vagy akár a haláltól – ami a paráznaságért járt a zsidó törvények szerint 7 – de el lehet képzelni milyen fájdalmat érzett, amikor azt hitte, hogy menyasszonya egy másik férfi gyermekét hordja.

Isten azonban hozzá is egy angyalt küldött, hogy megnyugtassa, megvigasztalja és persze elmagyarázza neki a helyzetet. „Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: “József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 8 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát,  akit Jézusnak nevezett el.“ 9 A negyedik csoda.

A születés helye 

Egy ószövetségi prófécia csodálatos beteljesedése volt, hogy Jézus éppen Betlehemben született meg, hiszen szülei Názáretből valók voltak, ami több napi járásra volt onnan. „De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között:  belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.“ 10

Augustus császár, római uralkodó, egész birodalmára szóló népszámlálást rendelt el, és a zsidó hagyományok megkívánták, hogy ennek alkalmából minden ember térjen vissza szülőhelyére. József számára, aki Dávid király közvetlen leszármazottja volt, ez azt jelentette, hogy Betlehembe kellett utaznia várandós feleségével, aki nem sokkal megérkezésük után adott életet Jézusnak. Az ötödik csoda.

Angyali bejelentés 

A Betlehem körüli dombokon nyájaikat legeltető pásztorokat angyal látogatta meg, aki azt mondta nekik: „”Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra:  találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”“ 11

A pásztorok nyájaikat otthagyva Betlehembe siettek, ahol pontosan ott és úgy találták a Messiást, ahogyan azt az angyal megmondta nekik. „Miután meglátták őt, mindenkinek elmondták azt, amit erről a gyermekről hallottak.“ 12 Ez azt jelentette, hogy földi élete első napjától kezdve voltak emberek, akik hirdették a Messiás eljövetelét. A hatodik csoda.

Jelek a mennyekben 

Bizonyos keleti bölcsek (akik a hagyomány szerint hárman voltak, azonban a Biblia nem említi számukat és azt sem mondja el, hogy a keleten belül honnan érkeztek, de ez lehetett akár Arábia, Perzsia, Babilon vagy a messzi India is) egy szokatlan égi jelenséget figyeltek meg, ami az ő értelmezésük szerint „a zsidók királyának” megszületését jelezte, így útra keltek, hogy imádatukat fejezzék ki iránta.

Azokban a napokban az utazás nehéz volt és lassú. A Szentírás alapján úgy tűnik, hogy előkészületeik és az út, mire Júdeába értek, hogy átadják ajándékaikat Jézusnak, két évig is eltartottak. „Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.  Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.  Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.“ 13

És mind között a legjobb

A karácsony legfontosabb csodája azonban, nem az angyalok, a bölcsek vagy a szokatlan csillag megjelenése volt. A legnagyobb csoda az volt, hogy Isten egyszülött Fia egy gyenge, kiszolgáltatott kisgyermek formáját öltötte magára, hogy jobban megérthessen minket és együtt érezhessen velünk azok által a dolgok által, amiket megtapasztalt és elszenvedett értünk, ami végül értünk való halálában teljesedett ki. „Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.“ 14

 1. Lukács 1:26-28, 30-31
 2. Lukács 1:34-35
 3. Ézsaiás 7:14
 4. Lukács 36-37
 5. Lásd: Lukács 1:5-25, 57-66.
 6. Máté 1:19
 7. Lásd: V. Mózes 22:113-14, 21
 8. A Jézus név a Józsué görög változata és azt jelenti ‘Az Úr megment’.
 9. Máté 1:20-21, 24-25
 10. Mikeás 5:2
 11. Lukács 2:10-14
 12. Lukács 2:17, Egyszerű fordítás
 13. Máté 2:9-11
 14. I. János 5:11