Azoknak, akik nem forognak hívő körökben az lehet a benyomásuk, hogy a kereszténység három Istenben hisz – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Ez azonban nem így van. A keresztények számára, hitük szerint csak egy Isten van. A Szentháromság a teológiai tanítás azon része, amely megmagyarázza ezt az elképzelést, hogy az egyetlen Isten hogyan létezhet az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személyében.

E hitvallás szerint Isten, bár lényegét és lényét tekintve is egy, mégis három különálló személyként létezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek világosan megkülönböztethetőek egymástól, és mégis egyek.  Mind a három személy teljes mértékben Isten, rendelkezik Isten minden tulajdonságával és teljes lényegével.

Bár az Ószövetség nem jeleníti meg félreérthetetlen módon az ’egy Istenben három személy’ fogalmát, mégis vannak olyan ószövetségi versek, amelyek arra utalnak, hogy Istenben egynél több személy van. (Lásd 1Mózes 1:26; Ézsaiás 6:8) Ez a kinyilatkoztatás az Újszövetségben vált világosabbá Jézus élete, halála és feltámadása, valamint a Szentlélek kiáradása által. Jézus követői megértették, hogy Jézus Isten, miközben különbözik az Atyától, és hogy a Szentlélek szintén Isten, de különbözik az Atyától és a Fiútól.

Pál a Korinthusiakhoz írt levelében egymástól világosan elkülöníthető módon sorolja fel a Szentháromság három személyét: “Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Korinthus 13:13)

Jézus, közvetlenül a mennybemenetele előtt arra utasította a tanítványait, hogy a Szentháromság minden egyes személyének nevében kereszteljenek, megmutatva ezzel, hogy mind a hármat egyenlőnek és Istennek tekintette. “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” (Máté 28:19)

Valójában emberi felfogással lehetetlen teljesen megértenünk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen Isten, és ez talán zavar. Ugyanakkor, ez az elgondolás összhangban van azzal a hittel, hogy létezik egy mindenható, mindentudó, teremtő Isten. Logikus, hogy bár bizonyos tekintetben megmutatja magát nekünk, más szemszögből meghaladja emberi tapasztalatainkat és felfogó képességünket a megértése. Ha tehát úgy érzed, hogy nem egészen áll össze a kép, ne aggódj. Az a fontos, hogy tudd, az Isten egy, bár három személyből áll, szeret téged, Jézus meghalt az üdvösségedért, és a Szentlélek veled van, mint egy segítő és tanácsadó.