Tajemnice sukcesu w relacjach z ludźmi

Biblia jest bogatą składnicą duchowych i praktycznych porad, a przykłady silnych relacji to jeden z powtarzających się tematów. Marcin Luter stwierdził, że tak naprawdę całe życie chrześcijańskie opiera się na nawiązywaniu kontaktów z otaczającymi nas ludźmi. 1

A więc, czego możemy się nauczyć z Biblii na temat dobrych relacji z ludźmi?

Szukaj dobra.
Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli.—List do Filipian 4:8

Traktuj innych z życzliwością, w sposób w jaki sam byś chciał być traktowany.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.—Ewangelia wg św. Mateusza 7:12
Nie powinniśmy szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Każdy z nas powinien starać się o to, co dla bliźniego dogodne.—List do Rzymian 15:1–2
Bądź łagodny i uprzejmy dla każdego.—List do Tytusa 3:2

Naucz się przystosowywać.
Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.  —List do Rzymian 14:19 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem – choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem. —1 List do Koryntian 9:19–22

Zawsze przebaczaj.
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  —Ewangelia wg św. Mateusza 18:21–22

Wspieraj.
Jeden drugiego brzemiona noście. —List do Galatów  6:2
Cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. —List do Filipian 2:17 

Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu.  —List do Kolosan 1:9 

  1. „O wolności chrześcijańskiej,” Działa Luter’a, red. Harold J. Grimm i Helmut T. Lehmann (Philadelphia: Muhlenberg Press, 1957), str. 365